top of page

מבנה חטיבת ביניים ומעבדה

ללמוד לנוכח הגן

מבנה חטיבת ביניים ומעבדה

שם הפרויקט:

מיקום:

שטח:

סוג בנייה:

פרטי / ציבורי:

לשעבר סככת ספורט, מבנה חינוך זה מציע קשרים אמיצים עם החוץ ונותן לכל תלמיד חוויית לימוד הכוללת מגע ישיר עם העץ, עם כיפת הרקיע ועם באי בית הספר.

המבנה יוצר מקומות שהיה חיצוניים מתוך עצמו ומכניס פנימה אור ונוף בכיוונים נכונים ללא חימום יתר וללא סינוור.

אחת מחזיתות המבנה הינה קיר צומח היוצרת מרחב לימוד פתוח, בעוד חזית אחרת מתעגלת ומהווה אמפי פתוח ככיתת חוץ.

לכיוון צפון נפתחו חלונות ענק המאפשרים כניסת אור טבעי רב אל חללי הלימוד.

מבנה חטיבת ביניים ומעבדה

רמת השרון

300 מ"ר

פלדה דקת דופן

מבנה ציבורי

bottom of page