top of page

מרחבים ציבוריים

תכנון מרחבים ציבוריים ביישוב בדואי

מרחבים ציבוריים

שם הפרויקט:

מיקום:

שטח:

סוג בנייה:

פרטי / ציבורי:

את הפרויקט התחלנו בתליית מפת היישוב במתנ"ס המקומי.

ניתנה הזדמנות לכל תושב לנעוץ סיכה אדומה במקום בו הוא חושב שיש למקם ספסל עץ או מרחב ציבורי.

לאחר מכן נבחרו ספסלים מיוחדים והוצבו ברחבי היישוב.

במסגרת פרויקט זה הוצבו גם ספסלים מיוחדים בתוכנה פרמטרית בהשראת הקליגרפיה הערבית.

פרויקט זה עלה לגמר אות העיצוב בשנת 2019.


מרחבים ציבוריים

ערערה

מבנה ציבורי

bottom of page